Nätverket Hjärna Tillsammans arbetar flexibelt inom olika kärnområden.

Personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående behöver stöd, kunskap, rehabilitering och stimulans för att kunna ha ett aktivt liv. Nätverket Hjärna Tillsammans vill på olika sätt hjälpa till med detta och har delat upp arbetet i ett antal kärnområden.

Vi har bland annat en kunskapsbank som uppdateras kontinuerligt. Där samlar vi fakta, intervjuer, berättelser och filmer som kan vara till stöd för den som har en förvärvad hjärnskada och deras närstående, liksom för patientorganisationer och vårdaktörer.

Våra olika utbildningspaket finns på det vi kallar lärplattformen. De riktar sig framför allt till de aktörer som ingår i nätverket Hjärna Tillsammans, inklusive anhöriga och anhörigkonsulenter, FaR-aktörer m.fl.

Nätverksgrupper, närståendeträffar, tisdagsträffar och kamratstödjare är andra dynamiska kärnområden som är mycket uppskattade av målgrupperna.

Vi arbetar även med att utveckla nya former för samverkan mellan formella och informella aktörer och idéburna organisationer. Vi har en flexibel arbetsmodell som kan anpassas för olika behov.

Sedan hösten 2021 driver vi också i projektet Hjärna Må Bra, en treårig satsning med stöd från Allmänna Arvsfonden för att främja fysisk och psykisk hälsa. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av anpassad fysisk aktivitet, förstärkt anhörigstöd, ökad kunskapsspridning och utbildning.

Våra kärnområden är:

  • Kunskapsbank – www.hjarnatillsammans.se
  • Utbildningar & lärplattform
  • Projektet Hjärna Må Bra
  • Nätverksgrupper
  • Närståendeträffar
  • Tisdagsträffar
  • Kamratstödjare