För att uppnå Hjärna Tillsammans övergripande mål fokuserar nätverket på sju områden.

Vi vill underlätta för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående att få tillgång till stöd, kunskap, rehabilitering och stimulans till aktivt liv som behövs i olika skeden av livet. Vi vill även etablera, vidmakthålla och utveckla nya former för samverkan mellan formella och informella aktörer och idéburna organisationer. För att uppnå målen satsar Hjärna Tillsammans på sju kärnområden med flexibilitet inbyggd modell redo att anpassas för olika behov.

Våra kärnområden är:

  • Hjärn-Frågan
  • Närståendeträffar
  • Nätverksgrupper
  • Tisdagsträffar
  • Utbildningar & lärplattform
  • Kunskapsbank – www.hjarnatillsammans.se
  • Kamratstödjare
X