Forskning om Hjärna Tillsammans

Forskning ska sprida lärdomarna

Hjärna Tillsammans följs av en grupp forskare från Karolinska Institutet. Ett av målen är att se hur den erfarenhetsbaserade kunskapen bäst tas till vara för att fylla det långsiktiga vårdbehovet hos personer med förvärvad hjärnskada.

En av forskarna som följer Hjärna Tillsammans är Malin Tingstad, med anknytning både till Karolinska Institutet och Högskolan i Dalarna. Detta forskningsprojekt kan bidra till bättre förutsättningar för det långsiktiga vårdbehovet hos de med förvärvad hjärnskada, menar hon.

– I dag finns det en tydlig skillnad mellan de problem som personer med förvärvade hjärnskador upplever och den hjälp som hälso- och sjukvården kan ge. Många upplever till exempel att de inte får nog med rehabilitering, säger Malin Tingstad.

– Under en längre tid har det pågått diskussioner om hur man bäst kan skapa något som fyller de mer långsiktiga behoven hos denna grupp.

Här kan den erfarenhetsbaserade kunskapen bli en viktig pusselbit. Begreppet rymmer i detta fall den kunskap och erfarenhet som finns hos de som kommer i kontakt med vården – det vill säga de med en förvärvad hjärnskada som till exempel stroke, tumör, hjärtstopp eller fallolycka.

Projektet Hjärna Tillsammans är extra intressant eftersom det skiljer från andra projekt genom att till stor del vara brukardrivet, menar Malin Tingstad.

– Det gör att man bättre kan ta vara på den erfarenhetsbaserade kunskapen från de med förvärvade hjärnskador. Här stannar man inte vid att enbart lyssna till den medicinska professionen, säger hon.

Ett exempel är de samtalsgrupper som leds av utvalda erfarenhetscoacher som agerar samtalsledare utifrån sin egen erfarenhet av en förvärvad hjärnskada.

– Detta blir ett tydligt sätt att ta vara på den erfarenhetsbaserade kunskapen hos coacherna. Vi har suttit med som observatörer under samtalen och gjort uppföljande intervjuer med coacher och deltagare, säger hon.

Lovande modell

Hjärna Tillsammans har även skapat ett nytt sätt att samarbete mellan olika organisationer, menar hon.

– Här samlas befintliga resurser för att bygga en stark samverkan mellan patient- och brukarföreningar och professionella organisationer. Vi vill se hur detta påverkar spridningen av den erfarenhetsbaserade kunskapen, säger Malin Tingstad.

Forskarna har gjort intervjuer med chefer och medarbetare som haft ett extra starkt engagemang i projektet.

– Målet är att se hur kunskapen från projektet implementeras i de egna verksamheterna. Detta är ett mångfacetterat projekt där olika delar har olika inverkan på de enskilda organisationerna. Förhoppningsvis kan vi visa hur man kan skapar bra förutsättningar för att bäst ta till vara på denna kunskap, säger Malin Tingstad.

Under våren 2019 kommer de första resultaten av forskningen att publiceras i form av studentuppsatser. Därefter följer ytterligare analyser inför kommande vetenskapliga artiklar.

– Samtidigt är det viktigt att vi delar denna kunskap så lättillgängligt så möjligt, och med så många som möjligt. Vi vill nå ut till patient- och brukarorganisationer och hälso- och sjukvården i hela landet, säger Malin Tingstad.

TEXT: MAGNUS TROGEN PAHLÉN

X