En hjärnskada skapar helt nya villkor för din vardag. Men med träning och hjälpmedel kan många problem övervinnas och på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm finns högspecialiserad rehabiliteringen för dig med komplexa funktionshinder.

Hjärnskaderehabiliteringen är en del av Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Den finns för dig över 18 år, som drabbats av en hjärnskada och behöver speciellt stöd i din nya livssituation. Målet är en fungerande vardag, ofta i samarbete med god man och personliga assistenter.

Här bedrivs både slutenvård (inneliggande) och öppenvård. Till slutenvården kommer patienter från akutkliniker och har ofta ett stort behov av omvårdnad i början.

All rehabilitering är teambaserad med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, psykologer och dietister, som tillsammans skräddarsyr ett individuellt rehabiliteringsprogram för dig.

Hjärnskaderehabilitering kan handla om allt från att övervinna motoriska och kognitiva svårigheter, till att få hjälp med ansökningar om stödinsatser, prova ut hjälpmedel eller att bo i träningslägenhet med tekniska hjälpmedel.

Inom öppenvården, kan individuella program ha särskild inriktning, till exempel arbetsförberedande och förmågehöjande – med mål att uppnå bästa möjliga förutsättningar att kunna återgå i studier eller arbete. Kliniken ordnar också utbildningar för personliga assistenter och hembesök när det är aktuellt för inskrivna patienter.

All rehabilitering på kliniken kräver remiss, från specialist- eller husläkare. På kliniken görs sedan en bedömning om detta är rätt rehabinstans. Om det inte är det, försöker vi hitta annan lämplig rehabilitering. Kostnaderna följer landstingets taxa och högkostnadskort gäller.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Danderyds sjukhus, men även viss öppenvård i lokaler på Huddinge sjukhusområde.

Kontakt och mer information

Slutenvård: 08 – 123 559 44
Öppenvård: 08 – 123 567 82 (Danderyds sjukhus) 
08 – 585 870 71 (Huddinge sjukhusområde)

Hemsida