Hjärna Tillsammans är ett nätverk av aktörer som samverkar mot ett gemensamt mål. Vi vill stärka stödet och rehabiliteringen för personer med en förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. Tillsammans vill vi förbättra förutsättningarna för dem som drabbas av förvärvad hjärnskada att kunna återgå till ett så aktivt liv som möjligt.

Varje år får runt 70 000 personer i Sverige en förvärvad hjärnskada, de flesta efter en stroke. Många med erfarenhet av stroke eller annan förvärvad hjärnskada vittnar om att livet efter utskrivning från akutsjukvården ofta är svårt. Tiden i slutenvården beskrivs som att ”gå på röda mattan”, men därefter kan det kännas som att ”falla ned i ett svart hål”. Ofta behöver man stöd och insatser från flera håll. Men att veta hur, när och var är inte alltid lätt. Många aktörer är inblandade i rehabiliteringen och stödet.

Inom nätverket Hjärna Tillsammans vill vi gemensamt uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholms län.

Film: Introduktion till nätverket HjärnaTillsammans

Hjärna Tillsammans startade i oktober 2015, finansierat av Allmänna arvsfonden. 2019 övergick det i en annan konstellation men med samma övergripande mål och nätverk, finansierat av Region Stockholm.

I nätverket samarbetar vårdgivare, patientföreningar och de som drabbats av förvärvad hjärnskada. Arbetsgrupper i nätverket arbetar fram de aktiviteter som Hjärna Tillsammans startar. Nya grupper tillkommer hela tiden och nätverket växer kontinuerligt.

Över tid har Hjärna Tillsammans arbetat fram en nyskapande nätverksmodell genom nära samverkan, hållbar över tid och oberoende av enstaka eldsjälar. Modellen kan bidra till att främja psykisk hälsa, växtkraft, medskapande, inflytande och kunskapsutbyte – för personer med förvärvad hjärnskada, men även deras närstående och personal inom berörda verksamheter.

Hösten 2021 startade Hjärna Tillsammans och Afasiföreningen i Stockholms Län projektet Hjärna Må Bra. Med drygt 4 miljoner kr från Allmänna Arvsfonden görs en treårig satsning på aktiviteter, information och utbildning för att främja hälsa för personer med förvärvad hjärnskadade och deras närstående. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av anpassad fysisk aktivitet, förstärkt anhörigstöd och ökad kunskapsspridning. Nya aktörer som inkluderas är bland andra representanter från parasporten och anhörigkonsulenter. Du kommer att kunna följa projektets verksamhet här på hemsidan.

  • Nätverksgrupper: Läs mer om Nätverksgrupper här>>
  • Utbildningar & lärplattform “Hjärna Utbildning”: Läs mer om utbildningarna här>>
  • Tisdagsträffar: Läs mer om Tisdagsträffarna här>>
  • Närståendeträffar: Läs mer om Närståendeträffarna här>>
  • Kamratstödjare: Läs mer om Kamratstödjare här>>
  • Projektet Hjärna Må Bra. Läs mer om projektet här>>
  • Hjärna Tillsammans webbplats: Läs mer om webbplatsen här>>

Hjärna Tillsamman drevs mellan 2015-2021 som ett projekt. Här kan du läsa om verksamheten i slutrapporterna för åren 2015-2018 och för åren 2019-2021.

Så byggdes samverkan

När initiativtagarna till Hjärna Tillsammans ser tillbaka på de tre gångna åren så är det med glädje.

Hela artikeln

Fördelarna överväger

För Afasiföreningen har Hjärna Tillsammans betytt många nya aktiviteter att erbjuda medlemmarna.

Hela Artikeln

Hjärna Tillsammans är ett nätverk med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka.
Hur
Genom att bygga upp hållbara nätverk där olika aktörer samverkar.
Vem
Aktörer är ideella organisationer samt vårdgivare och rehabaktörer inom region Stockholm.
Verkar
Inom region Stockholm.

Vinnande koncept

Möt Sara och Johan från Misa Liljeholmen som här berättar mer om Misa´s medverkan i Hjärna Tillsammans.

Hela artikeln

En unik arbetsmetod

Projektledaren berättar om nätverket Hjärna Tillsammans, samverkan, målgruppen och vidare utveckling.

Hela artikeln