Nyhet

Miljonstöd för projektet
”Hjärna Må Bra”

 

Nätverket HjärnaTillsammans, med Afasiföreningen i Stockholms Län som projektägare, får drygt 4 miljoner kr från Allmänna Arvsfonden för projektet Hjärna Må Bra. En satsning för att motverka psykisk ohälsa och främja hälsa för personer med förvärvad hjärnskadade och deras närstående, bland annat genom att fler ska kunna ta del av anpassad fysisk aktivitet, kunskapsspridning och vidgat skyddande aktörsnät.

 

En stroke eller annan förvärvad hjärnskada kan ge både fysisk, psykisk och social funktionsnedsättning – ibland livet ut. Även närstående påverkas då de ofta agerar stödpersoner under lång tid. Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och samverkar med professionen i syfte att öka framtidstro, inflytande och delaktighet för målgruppen.

– Vi är jätteglada. Vi ser fram emot att få utveckla nya arbetssätt och utbyta erfarenheter och kunskap som kan bidra till att göra gott för en sårbar grupp som inte alltid orkar eller kan föra sin talan, menar Kersti Eriksson, verksamhetschef på Afasiföreningen Stockholm.

Projektet är treårigt och genomförs av brukar- och professionsaktörer som är organiserade i nätverket Hjärna Tillsammans. Nya aktörer inkluderas som parasporten och anhörigkonsulenter. Personer med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada, närstående och professionella inom rehabilitering, vård, omsorg arbetar sida vid sida och delar med sig av kunskap och erfarenheter i olika arbetsgrupper.

Det handlar bland annat om att underlätta att ta del av fysisk aktivitet – som efter exempelvis en stroke är livsviktig.
– All rörelse är bra. Även små förändringar är av betydelse och kan leda till större förändringar på sikt. Men många i målgruppen känner sig i dag exkluderade. Exempelvis för att aktiviteter och lokaler inte är anpassade efter deras behov. Det vill Hjärna Må Bra ändra på, säger Kersti Eriksson.

För att förändra detta vill man verka för att fler ska erbjudas fysisk aktivitet på recept till arrangörer med god kompetens om målgruppen och dess behov, som patientorganisationer och parasporten. Nya och gamla aktörer och FaR-ledare ska samtidigt få lära sig mer om förvärvad hjärnskada.
– Genom kunskap om målgruppens behov och en strukturerad övergång hoppas vi att öka antalet anpassade aktiviteter och verktyg som kan stimulera psykiskt välbefinnande och förbättra fysisk hälsa, säger Kersti Eriksson.

Stöd till närstående är en annan satsning. En digital navigeringskurs om afasi efter stroke och förvärvad hjärnskada ska underlätta för närstående att få verktyg och fylla på med den kunskap som efterfrågas och behövs. Denna hoppas man på att sprida nationellt genom nya samverkansaktörer.

Webbplatsen hjarnatillsammans.se fylls även på med information, tips, faktatexter och målgruppens egna berättelser kring hälsa och goda levnadsvanor som både personer med förvärvad hjärnskada, profession och närstående kan ta del av.

Intentioner och resultat av Hjärna Må Bra sprids med hjälp av webbplatsen hjarnatillsammans.se och det utvidgade nätverket Hjärna Tillsammans.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i de samverkande organisationerna regi.