Naturlig överföring av kunskap

Regelbundna samtalsgrupper för personer med förvärvad hjärnskada ger bättre verktyg att själva hantera vardagen. När grupperna leds av erfarenhetscoacher skapas en mer naturlig överföring av kunskap.

Ett av de mer uppmärksammade projekten inom Hjärna Tillsammans har varit de samtalsgrupper där särskilda erfarenhetscoacher agerat samtalsledare. Två av dem som deltagit från start i planeringen av grupperna är Elisabeth Åkesson, Stiftelsen Stockholms sjukhem, och Therese Sandolf, verksamhetsutvecklare på Nytida.

– Vi rekryterade gruppdeltagare brett hos alla våra organisationer, och inkluderade även deras närstående. Här fanns såväl de som nyligen insjuknat som de som levt med sin hjärnskada en längre tid, säger Elisabeth Åkesson.

Vidareutvecklad modell

Inspiration till grupperna har kommit från den så kallade Akermodellen som är en patient- och närståendeutbildning med ursprung i Norge. Akermodellen har sin grund i en lag i Norge som säger att specialisthälsovården ska utbilda patienter och närstående att öka kunskapen om sin sjukdom och även förmågan att bemästra den.

Modellen har senare vidareutvecklats inom svenska landsting.

– Akermodellen säger bland annat att den som varit sjuk har unika erfarenheter som de friska inte har. Och det är något vi tog fasta på när vi planerade grupperna. Samt att vi ska utgå från de drabbades personliga livssituation och inte från vården, säger hon.

Ambitionen var hög från start där ett flertal olika grupper skulle bildas utifrån ett antal teman som deltagarna själv satte. Sedan skulle varje deltagare få välja grupp utifrån sitt intresse.

– Nu landade vi till slut i två grupper med sex till åtta personer i varje grupp. Dessa fick själva styra över innehållet i samtalen tillsammans med sin erfarenhetscoach, säger Elisabeth Åkerlund.

Information från vården

Vid första mötet deltog även representanter från hälso- och sjukvården för att svara på eventuella frågor. Tanken var att de även skulle delta vid avslutningen men där valde grupperna att inkludera enbart cirkelledaren och samtalsledaren.

– Vilket visar att man var fullt kapabel att själva bemöta de teman som det fanns behov av att lyfta. Detta är mycket positivt eftersom vi inom vården ständigt arbetar med upplevelsen av att vi gett för lite information, både om insjuknandet, själva sjukdomen och om vad som händer därefter, säger hon.

Tidigare erfarenheter från Akermodellen visar att ämnena för samtalen ofta kretsat kring existentiella frågor. Fokus har funnits på deltagarnas utmaningar att bemästra sin vardag och här spelar samtalsledarnas egen erfarenhet en viktig roll.

– Att lyssna till det egenupplevda är en stark upplevelse och ger ett hopp om att själv klara av att leva med sin situation, säger Therese.

TEXT: MAGNUS TROGEN PAHLÉN

Fler erfarenhetscoacher behövs!

Snart inleds planeringen av en ny omgång av samtalsgrupper, förhoppningsvis på fler platser i länet. Ett problem är dock att rekrytera fler erfarenhetscoacher.

– Coacherna är en nyckel för att genomföra detta. Men det är samtidigt en utmaning att få fatt på dem eftersom det är en ansträngande uppgift. Det krävs att den personen har kommit nog långt i sin egen bearbetning för att orka, säger Elisabeth Åkerlund.

En lösning kan vara att erbjuda varje grupp samtalsterapeuter eller psykologer.

– Vi vill även bjuda in kommunala verksamheter att delta, både i samband med samtalsgrupperna men även i projektet som helhet, säger Therese.

Intresserad? Kontakta oss på info@hjarnatillsammans.se

X