Nedan hittar du länkar till andra webbplatser med mer information.

1177 Vårdguiden är en stor webbplats och telefonrådgivning. På webbplatsen finns mycket information om vård i hela landet, även om vad som gäller i ditt eget landsting. Där kan du boka tid. Du kan också ringa nummer 1177 och få råd på telefon av en sjuksköterska. Till exempel kan de vägleda dig till rätt vårdmottagning.

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas riksförbund.

Anhöriglinjen kan du kontakta på telefon och epost för att få råd och stöd. Den drivs av Anhörigas riksförbund.

Arbetsmiljöupplysningen är en hemsida som arbetsmarknadens parter ligger bakom. Där samlas information angående arbete och hälsa, även för personer med funktionsnedsättning, och om arbetsgivarens ansvar.

Barn som närstående kan du läsa om på 1177 Vårdguiden. Du får råd om hur du ska prata med dina barn om din funktionsnedsättning.

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter är ett center som ger stöd åt personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. De arbetar på uppdrag av antingen landstinget eller några av länets kommuner. Bland annat hjälper de till med kontakt med myndigheter.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand om bidrag och lån till studier. Personer med funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få anpassat stöd.

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av till exempel funktionsnedsättning, kön, religion eller ålder.

Equality heter en liten webbplats som har information om hur tillgängliga vissa fritidsanläggningar är.

Fast vårdkontakt är en nyhet i Patientlagen som kom 2015. Du kan be att få en sådan, så att du har en och samma kontaktperson att vända dig till.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är flera dokument som många länder skrivit under, bland annat Sverige. De har givits ut på svenska av regeringen.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en av de internationella överenskommelser som Sverige har skrivit på. Myndigheten för delaktighet har gjort en affisch om den.

Folkhälsomyndigheten arbetar med information om folkhälsa, även hälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Fritidsinfo är en föreningsdriven guide om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsnätet är ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa, som är en landstingsverksamhet för personer med svåra funktionsnedsättningar, och ett antal kommuner i Stockholms län. Det är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter.

Funktionsrättsguiden är en webbplats från föreningen Funktionsrätt Sverige. Där finns råd om hur du med funktionsnedsättning kan söka stöd och överklaga beslut från myndigheter.

Färdtjänsten i Stockholms län har en webbplats där du kan beställa resor och läsa om hur färdtjänst och sjukresor fungerar. Där kan du också läsa om hur du ansöker hos din kommun om färdtjänst.

Försäkringskassan är den myndighet som beslutar om och betalar ut ersättning från staten, t ex om du är för sjuk för att arbeta. Vi på Hjärna Tillsammans berättar också mer här på webbplatsen om vissa av Försäkringskassans ersättningar.

Förvaltningslagen reglerar vilken service som myndigheter behöver ge till medborgare. Bland annat står att de ska lämna upplysningar och råd i frågor som rör deras verksamhetsområde, att de ska handlägga ditt ärende så snabbt som möjligt och att du ska få information om dina rättigheter.

God man, förvaltare och framtidsfullmakt är tre olika sätt att få hjälp av någon annan, om du har svårt att ta hand om dig själv och din ekonomi. Har du god man bestämmer du själv vilken sorts hjälp din gode man ska ge dig. Din gode man får inte göra något annat än det du valt. En förvaltare kan du få om du behöver väldigt mycket hjälp och inte alls klarar dig själv. En framtidsfullmakt kan du ha om du i förväg vill bestämma vad som ska hända om du blir dålig i framtiden och då behöver hjälp.

Handigolf är Svenska Golfförbundets verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Särskilda hjälpmedel finns för den som har svårigheter med benen eller balansen. Handigolfen är anpassad för bland annat rörelsehinder, synskada och intellektuell/neuropsykiatrisk nedsättning.

Funkatips, f.d. handikapptips är en blogg med aktiviteter och tips för personer med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en ramlag om målen för svensk sjukvård, alltså inte en rättighetslag. Bland annat står att vård ska ges med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Kontaktcenter Funktionsnedsättning hör till Stockholms stad. Om man bor i Stockholm kan man ringa på vardagar och fråga om sådant stöd som kommer från kommunen, alltså staden. (Bor man någon annan stans vänder man sig till sin egen kommun i stället.)

Kom hit är en webbplats som berättar om bildstöd som kommunikationshjälpmedel i vården.

Kunskapsguiden är en hemsida som ges ut av Socialstyrelsen för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg.

Lagen om framtidsfullmakter gör det möjligt för dig att i förväg välja vem som ska fatta beslut om dig när du blivit för sjuk för att klara det själv. Du kan välja inom vilka områden personen ska kunna fatta beslut.

Lagen om färdtjänst gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning. Det är kommunen som ansvarar för färdtjänst.

Lagen om riksfärdtjänst beskriver vad som gäller för att du ska beviljas en riksfärdtjänstresa, alltså en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Beslut enligt LSS kan överklagas. De personer som omfattas av lagen delas in i tre personkretsar, och reglerna är olika beroende på vilken man tillhör. Personlig assistans är en insats inom LSS.

Min guide till säker vård heter en broschyr som berättar om allt det viktigaste som gäller när du har kontakt med vården. Där berättas vad du har rätt till, och viktiga ord förklaras.
Du kan också läsa den som broschyr på lättläst svenska: Min guide till säker vård – lättläst.

Naturkartan är en sida som beskriver natur och friluftsliv över hela Sverige. Du kan söka inom ett län eller en kommun. Du kan söka efter fem typer av tillgänglighet: rullstolsvänligt, barnvagnsvänligt, nära kollektivtrafik, nära parkering och nära toalett.

Patientlagen är en ganska ny lag som handlar om vad du som patient kan förvänta dig av vården. Du har rätt att få information om din vård på ett sätt som du kan ta till dig. Ibland kan du själv få välja vårdgivare. Du har möjlighet att få en fast vårdkontakt som är din egen kontaktperson. Lagen har också regler om patientsäkerhet.

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning heter en text som berättar om hur Stockholms läns landsting ska arbeta med tillgänglighet. Det som står där ska gälla i alla landstingets verksamheter.

Riksfärdtjänsten arbetar i hela landet. Den som har särskilt svårt att resa kan söka det stödet för fritidsresor, t ex att besöka släktingar. På deras webbplats kan du läsa om reglerna och hur du ansöker hos din kommun om riksfärdtjänst.

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som kommun och sjukvård gör tillsammans, om en patient behöver insatser från båda hållen. Det kan till exempel vara att du har legat på sjukhus och ska få komma hem, och då behöver både hemtjänst och hembesök från vården. Planen ska göras om den behövs, eller om du själv ber om den. SIP läser du om på 1177:s hemsida.

Sjukresor är ett stöd till dig som behöver särskild hjälp att ta dig mellan bostaden och en vårdgivare som är ansluten till landstinget. Det är vårdgivaren som bedömer ditt behov av sjukresa. Här kan du läsa vad som gäller för sjukresor i Stockholms läns landsting.

SL, Storstockholms lokaltrafik, har information om hur tillgängliga deras olika trafikslag är för den med en funktionsnedsättning. Där står också om SL:s tillgänglighetsgaranti, som gäller för de flesta av deras trafikslag.

Socialtjänstlagen (SoL) styr mycket av kommunernas ansvar för omsorg, till exempel till personer med funktionsnedsättning och deras närstående eller till äldre. Hit hör bland annat hemtjänst.
Landstingets habilitering har gjort en broschyr om Socialtjänstlagen.

Svenska Parasportförbundet är det idrottsförbund som organiserar handikappidrott.

Taltjänst erbjuder flera sorters tolkhjälp till dig i Stockholms län som har någon tal-, röst- eller språkskada. Taltjänst är en del av landstinget. Vi på Hjärna Tillsammans berättar också mer här på webbplatsen om Taltjänst.

Teletal är en gratis och fritt tillgänglig tjänst för dig som tycker att det är svårt att använda telefon. Det är en telefontjänst med tolkar som finns med i luren som stöd. Vi på Hjärna Tillsammans berättar också mer här på webbplatsen om Teletal.

Tillgänglighetsdatabasen drivs av ett landsting (Västra Götalandsregionen) men handlar om hela Sverige. Där finns information om hur tillgängliga vissa lokaler och anläggningar är.

X