Det är ditt behov som styr vilka stöd- och hjälpinsatser du kan få när du bor hemma. För att få information om vad du har för rätt till stöd behöver du kontakta en biståndshandläggare i din kommun.

Biståndshandläggaren kan berätta hur det går till att ansöka om stöd och hjälp i hemmet. Du hittar kontaktinformation på din kommuns hemsida eller genom att ringa växeln i den kommun där du bor.

SoL och LSS

I Sverige finns det flera lagar som styr vilka stöd- och hjälpinsatser du kan få. Två av de viktigaste att känna till är Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
SoL är en målinriktad ramlag som ska se till att de som bor i en kommun har en skälig levnadsnivå. Målen handlar om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet och omsorg. Stöd enligt SoL kan till exempel vara hemtjänst och trygghetslarm.

LSS är en rättighetslag som är till för de i samhället som har de svåraste funktionsnedsättningarna. Lagen handlar om rätten att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Här ingår till exempel möjlighet att kunna arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning, och att kunna delta i samhällslivet och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter på samma villkor som andra. Stöd enligt LSS kan till exempel vara personlig assistens och daglig verksamhet. (länka till dessa avsnitt)

Om du har behov av stöd och hjälpinsatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du, vården eller kommunens handläggare begära en samordnad individuell plan (SIP). Den är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser.

Hemtjänst

Hemtjänst kan man ansöka om hos din kommun om du behöver hjälp med till exempel personlig omvårdnad, stöd vid måltider, handling, promenader och hjälp att uträtta ärenden. Du kan ansöka om stöd både på dagen och på natten om du har behov av det.
Insatserna kan ha olika namn i olika kommuner och vilken hjälp man kan få kan också variera. Titta på hemsidan eller ta kontakt med biståndshandläggaren i din kommun för att ta reda på vad som gäller.

Trygghetslarm

Om du skulle ramla hemma och inte kan ta dig upp själv, eller om något annat oförutsett händer kan ett trygghetslarm vara bra att ha. Trygghetslarmet gör att du på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med hemtjänst och larma om hjälp när som helst på dygnet när du är i din bostad. Du får en larmknapp, exempelvis i form av ett armband, som du alltid kan bära på dig. Larmet går till en central som ser till att det kommer personal till din bostad.
Det är möjligt att få trygghetslarm även om du inte har hemtjänst. För att få trygghetslarm behöver du göra en ansökan hos biståndshandläggaren i din kommun.

Personlig assistans

Personlig assistans är en av insatserna enligt LSS för dem med de svåraste funktionsnedsättningarna. Syftet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är dina behov som styr om du kan få assistans och du måste vara yngre än 66 år när du ansöker. Ofta delas ansvaret av kommun och Försäkringskassa. Biståndshandläggaren i din kommun kan ge mer information.

Stöd till anhöriga/närstående

En förvärvad hjärnskada kan innebära stora förändringar i livet för den som drabbas. Livet ändras ofta dramatiskt även för de närmast anhöriga. Från ett ögonblick till ett annat behöver en partner kanske ta allt ansvar för barn, hem och ekonomi. Man behöver också sätta sig in i hur systemet fungerar för att få rätt vård och samhällsstöd, och hålla i alla kontakter. Allt detta samtidigt som man behöver finnas där för sin partner både praktiskt och känslomässigt.

Vi har samlat kunskap och information kring stöd till anhöriga här: Denna sektion håller på att skapas. Länk kommer framöver.

En trygg famn för dig som anhörig

Hos kommunens anhörigkonsulenter finns ett brett stöd för dig som anhörig. Möt Mikael Nylander som arbetat i rollen sedan 2009.

Läs mer

Låt sorgen komma till uttryck

Vad är sorg och hur kan vi hantera den? Vi har träffat Lars Björklund och Kerstin Dillmar för att prata om anhörigas sorg och sorgens uttryck.

Läs mer

Färdtjänst och sjukresa

Om man har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken pga sin funktionsnedsättning så finns det andra alternativ. Färdtjänst är till för privata resor. Det kostar som ett sl-kort och kan också användas för att resa i kollektivtrafiken. Du behöver läkarintyg för att ansöka om färdtjänst hos kommunen.

Sjukresa är till för att resa till och från vården. Det är alltid det medicinska behovet som styr och det är vårdgivaren som bestämmer om sjukresa.

Särskilt anpassat boende

Om man inte klarar av att bo hemma med bostadsanpassning (se nedan under hjälpmedel och bostadsanpassning) så kan det bli aktuellt med ett särskilt anpassat boende.

Biståndshandläggaren i din kommun kan ge mer info om vilka boendeformer som finns och vilket underlag som krävs för beslut.