Med projektet Hjärna Må Bra vill vi främja fysisk och psykisk hälsa hos personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. Vi samlar vårdprofessionen och dem med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada för att utbyta idéer och kunskap.

 

Medel från Allmänna Arvsfonden  

Hösten 2021 fick vi besked att vi blivit beviljade det treåriga projektet Hjärna Må Bra. Syftet med projektet är att utveckla nya arbetsmetoder och sprida kunskap som kan bidra till ökad hälsa och livskvalitet. Nätverket Hjärna Tillsammans, med Afasiföreningen i Stockholms Län som projektägare, fick drygt 4 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att främja hälsa hos personer med förvärvad hjärnskadade och deras anhöriga.

Efter en förvärvad hjärnskada, som till exempel en stroke, kan personen få både fysiska, psykiska och sociala funktionsnedsättningar som ibland varar livet ut. Även anhöriga påverkas i hög grad då de ofta agerar stödpersoner under lång tid. Men med rätt vårdmetoder och ökad kunskap vet vi att hälsa och livskvalitet kan förbättras avsevärt.

Projektet Hjärna Må Bra syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa genom att stärka skyddsfaktorer, öka kunskap och bygga ”broar” mellan olika aktörer i samhället. Detta genom att utveckla arbetsmodeller där den erfarenhetsbaserade kunskapen tas tillvara i samverkan med alla aktörer inom nätverket Hjärna Tillsammans. Vi har inkluderat nya aktörer såsom representanter från parasporten i Stockholm och kommunernas anhörigkonsulenter.

Under projektets gång vässar vi vår hemsida hjarnatillsammans.se med nya sektioner, spännande fakta, intervjuer och ljudklipp, så håll utkik!

 

Betydelsen av goda levnadsvanor

En viktig del i projektet Hjärna Må Bra är att sprida information om goda levnadsvanor till den som har en förvärvad hjärnskada i syfte att stärka fysisk och psykisk hälsa. Vi bygger även ut information och utbildning till anhöriga och vårdgivare för att öka kunskapen om och förståelse för förvärvad hjärnskada. Det kan till exempel handla om verktyg och strategier som kan användas i samtal med person med kommunikationssvårigheter.

Gå våra webbutbildningar på lärplattformen. De är gratis och öppna för alla. Under projektet kommer lärplattformen att utvecklas och nya webbutbildningar läggas upp. Bland annat kommer en webbutbildning för anhöriga till person med afasi.

Fysisk aktivitet är livsviktigt efter en förvärvad hjärnskada. Men många kan känna sig exkluderade eftersom aktiviteter och lokaler inte är anpassade efter deras behov. Med projektet Hjärna Må Bra vill vi underlätta för den som har en förvärvad hjärnskada att delta i fysiska aktiviteter genom ökad kunskap om målgruppens behov. Ytterligare ett sätt är att se till att fler erbjuds fysisk aktivitet på recept (FaR), och kan delta i verksamhet hos aktörer med god kompetens om behoven.

Vi samarbetar med patientorganisationer och representanter för parasporten och arbeta för att öka kunskapen hos såväl FaR-förskrivare (legitimerad vårdpersonal) som FaR-aktörer om förvärvad hjärnskada. Vi hoppas på så vis kunna hitta nya FaR-aktörer och därigenom förbättra fysisk hälsa och stimulera psykiskt välbefinnande hos målgruppen.

Efter projektet Hjärna Må Bra avslutas våren 2025 kommer verksamheten fortsätta på olika sätt i de samverkande organisationerna regi och inom ramen för Hjärna Tillsammans nätverk.

 

Parasporten på frammarsch

Vad är parasport och hur hittar man en idrott som passar? Vi har frågat Eddie Björketun som arbetar på Parasport Stockholm.

Läs mer

Idrottsglädje för alla

I oktober 2021 gästades vår podcast av Christoffer Pettersson från parasportsföreningen IFAH. Vi pratar om parasport och IFAH’s verksamhet.

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod som vårdgivare kan använda för att stödja och motivera personer att öka sin fysiska aktivitet. Cecilia Berg berättar mer.

Läs mer

Egen erfarenhet värdefullt...

I projektet ”Ihop – för delaktighet och tillhörighet i samhället vid förvärvad hjärnskada” samarbetar forskare med personer som har förvärvad hjärnskada.

Läs mer